Kedy sa začali dejiny Slovenska?

Slovenská krajina

Odpoveď na túto otázku závisí od toho, ako definujeme „dejiny“. Spýtajme sa desiatich historikov a možno dostaneme desať rôznych odpovedí.

Ak dejiny chápeme ako písanú históriu, potom sa dejiny Slovenska začali v 9. storočí, keď sa prvýkrát objavili písomné zmienky o slovanských kmeňoch na našom území (hoci sťahovanie národov pod vplyvom ktorého sa pohli aj Slovania zo svojej zamýšľanej pravlasti bolo o niekoľko storočí skôr). Tieto zmienky pochádzajú z niekoľkých zdrojov, vrátane byzantských kronikárov, ako bol Prokopios, a z franských kroník, ako bol Fredegarova kronika. Dochovali sa aj niektoré dopisy dobových cirkevných hodnostárov, v ktorých listoch nájdeme útržky o našom území a jej obyvateľoch.

Ak dejiny chápeme ako ľudskú činnosť a vývoj, potom sa dejiny Slovenska začali už v paleolite, kedy sa na našom území začali usadzovať prví ľudia. Prvé známky o osídlení dnešného územia Slovenska sú známe už pred laténskou dobou (doba železná – u nás vtedy žili Kelti, po ktorých vykopávame starú keramiku, alebo aj staré pece). V priebehu  tisícročí sa na našom území vystriedalo mnoho rôznych kultúr, vrátane neandertálcov, kromaňoncov, keltov, Germánov, Rimanov (okrajovo), Avarov, alebo aj Nemcov (hoci vtedy sa tak Frankom určite nehovorilo).

V 5. a 6. storočí sa na naše územie usadili Slovania, ktorí sa postupne spojili do niekoľkých kmeňov. V 9. storočí sa tieto kmene spojili do Veľkej Moravy, ktorá bola prvým slovanským štátom na našom území. Veľká Morava zanikla v 10. storočí, ale jej dedičstvo je stále cítiť v dnešnej slovenskej kultúre.

V nasledujúcich storočiach bolo územie Slovenska súčasťou rôznych štátov, vrátane Uhorska, Rakúsko-Uhorska a Československa. V roku 1993 sa Slovensko stalo samostatným štátom.

Záver:

Dejiny Slovenska sú dlhé a bohaté. Začínajú sa už v paleolite a pokračujú až do súčasnosti. V priebehu tejto doby sa na našom území odohralo mnoho významných udalostí, ktoré formovali slovenskú spoločnosť a kultúru.